PRIVACYVERKLARING KIDOTAI BRUSSELS

 

 Algemeen

KIDOTAI BRUSSELS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KIDOTAI BRUSSELS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation), verordening EU 2016/6/79)

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze leden (huidige, voormalige en toekomstige), deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 

Als KIDOTAI BRUSSELS  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Ø  KIDOTAI BRUSSELS
Albert I-straat, 18

1703     Schepdaal

info@kidotai.be

 

2. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door KIDOTAI BRUSSELS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

o   Clubadministratie

o   Sportieve administratie in het kader van stages,

3.  Welke gegevens verwerken we?

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en bewaren en verwerken:

 

We verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt via onze inschrijvingsformulieren

We verzamelen geen gegevens via derden, met uitzondering van informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen, clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4.  Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen we aan externe partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven (punt 2) vermelde doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een 3de partij-verwerker voor:

 

- het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud "Onedrive"

- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting en mailhosting)

                       

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden-verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, of deze verwerkers zijn op hun beurt GDPR compliant.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

5.  Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals vb.in het kader van een gerechtelijk of politioneel onderzoek.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële activiteiten.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

 

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hiervoor kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé contactgegevens

 

7. Bewaartermijn

KIDOTAI BRUSSELS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht genomen van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

 

KIDOTAI BRUSSELS Verbindt zich er toe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

8. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 

 

9.   Uw rechten omtrent uw gegevens

 

       Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitvoering van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) :

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

https://www.privacycommission.be/

 

1  Wijzigingen aan onze privacy verklaring

KIDOTAI BRUSSELS kan zijn privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018.